База на податоци на Fit One - ПРОБАВредност a: Вредност b: